Projektová zpráva: Fortbildungskurs für Deutschlehrer

Ve dnech 4.1. – 15.1.2016 jsme se zúčastnily mezinárodního kurzu pro vyučující němčiny. Kurz byl pořádán jazykovou školou DID v Berlíně. Hlavní město SRN jsme si vybraly záměrně proto, že jsme od sjednocení Německa v roce 1990 Berlín nenavštívily. Východní Berlín jsme znaly jenom z mládí. Cestovaly jsme autobusem, neboť toto spojení bylo jednoznačně nejjednodušší. Ubytování jsme měly zajištěno v hostelu A&O Hauptbahnhof v centru Berlína, do školy nám cesta trvala městskou dopravou 10 minut.

Výuka začínala každý den v 9 hodin ráno. První den jsme absolvovaly rozřazovací jazykový test, na jehož základě jsme byly přiřazeny do odpovídající skupiny. Dopolední vyučování bylo zaměřeno na konverzaci a zdokonalování se v gramatice převážně formou nejrůznějších interaktivních cvičení a postupů. Přínosem bylo i to, že se naše skupina skládala z účastníků z celého světa. Jediným společným jazykem naší multikulturní skupiny byla němčina. Během společné výuky jsme se dozvěděly také mnoho o historii, hospodářství, kultuře či politické situaci v jednotlivých zemích ( Izrael, Brazílie, Švýcarsko, USA, Jižní Korea, Rusko, Turecko, Indonésie, Mexiko, Austrálie, Francie). Z hodin jsme dostávaly pravidelně zadání pro domácí přípravu, a to buď ve formě práce s texty a následnými cvičeními nebo ve formě gramatických úkolů. Odpolední část kurzu tvořily náslechy v hodinách lektorů jazykové školy. Vysoce si ceníme toho, že jsme měly možnost zúčastnit se hospitací v hodinách se studenty na různých úrovních jazykových znalostí. Jako učitelky jsme ocenily i následné pohovory s kolegy, kdy jsme společně zhlédnuté hodiny a metody zpětně rozebraly a zhodnotily a zároveň jsme si při vzájemné diskusi vyměnily zkušenosti a názory na vyučování cizímu jazyku. Rovněž nám byl poskytnut tištěný materiál z hodin pro naši vlastní potřebu. Většinu pozorovaných metod budeme moci použít i při své další práci.

Během prvního týdne jsme byly seznámeny také s chodem a činností jazykové školy DID, možnostmi studia cizích jazyků a systémem jazykových zkoušek, byl nám poskytnut propagační materiál. Domníváme se, že studium němčiny na této jazykové škole by bylo vhodné i pro naše studenty, ať již jako prázdninové kurzy nebo jako pomaturitní studium a příprava pro studium na vysoké škole v Německu. Naši lektoři nám v rámci výuky reálií doporučili i zajímavé knižní tituly, filmy, internetové stránky s použitelným materiálem pro výuku, návštěvy výstav, muzeí apod. Důležitou součástí byly volnočasové aktivity pořádané DID-prohlídka zajímavých míst v Berlíně ( Tränenpalast, Check-point Charlie, Plötzensee,….) v odpoledních hodinách či sobotní celodenní výlet do Lipska. Samy jsme navštívily také Pergamonské muzeum, Nové muzeum se sbírkami egyptské, orientální a muslimské kultury, Německou státní galerii s impozantní a ojedinělou výstavou Botticelliho obrazů, Gedächtniskirche, bulvár Unter den Linden s Braniborskou bránou a další turisticky nebo historicky zajímavá místa.

Většina pozorovaných a použitých vyučovacích metod a metod pedagogické práce je souměřitelná s metodami používanými na naší škole. Převažovaly různé formy práce s textem, využívána byla hlavně párová či skupinová práce s následnými prezentacemi a rozbory. Velký důraz byl kladen na poslech různých druhů textů (např. vyprávění příběhu, interview, anketa, hospodářská zpráva, reklamní spot) a rozmanitou práci s nimi. Těžištěm gramatických cvičení našeho kurzu byla verbalizace a nominalizace s akcentem na rozšiřování slovní zásoby. Podobný typ cvičení bychom rády využily i při vlastní výuce ve vyšších ročnících.  Dalším přínosem pro naši pedagogickou práci je zkušenost, že vyšší efektivitu přináší osvojování slovní zásoby na základě vysvětlení významu slova v cizím jazyce. To jsme si ujasnily při vlastním učení v kurzu s naší multikulturní skupinou. Uvědomily jsme si, že na naší škole chybí kontakt s rodilým mluvčím a každodenní mluvenou němčinou.

Náš čtrnáctidenní kurz byl zakončen zkouškou, v níž jsme měly prokázat, co jsme si v kurzu osvojily a zároveň stupeň našich jazykových kompetencí. Na vlastní kůži jsme si tak ověřily, jak se cítí naši maturanti, kteří skládají společnou část maturity z německého jazyka. Znovu jsme si připomněly, že nelze opomíjet žádnou ze čtyř prověřovaných jazykových dovedností. V kurzu použitý postup přípravy a testování  budeme aplikovat při přípravě vlastních maturantů.

Závěrem bychom chtěly říct, že pobyt v cizojazyčném prostředí zlepšil, osvěžil a současně prověřil naše jazykové schopnosti a dovednosti, prohloubil naše organizační schopnosti, zvýšil povědomí o životě v jiných zemích a pomohl navázat kontakty s novými kolegy. Jako vyučující i jiných předmětů (český jazyk, dějepis) jsme si rozšířily kulturní a profesní rozhled díky návštěvě výše uvedených muzeí a galerií, diskusemi se spolužáky i rodilými Berlíňany.

Podobnou zkušenost doporučujeme všem vyučujícím cizích jazyků, přičemž ideální by bylo alespoň jednou ročně vyjet do zahraničí.

Jitka Fišerová, Šárka Škodová