Job Shadowing v dolnosaském Georgsmarienhuette

V letech 2014-2016 se naše gymnázium zapojuje do programu EU Erasmus+. Jeho součástí jsou aktivity v rámci projektu Kvalitní učitel znamená  vzdělaný žák. Aktivita job – shadowing nám umožnila na krátkou dobu navštívit partnerské gymnázium Oesede v německém městě Georgsmarienhütte v Dolním Sasku a získávat zkušenosti při stínování práce našich zdejších kolegů. S hostitelskou školou jsme předem stanovili cíle, náplň, práva i povinnosti a před zahájením mobility sepsali dohodu mezi účastníky a vysílající i přijímací stranou. Komunikace probíhala převážně pomocí e-mailu, Skype a telefonicky.

Gymnázium Oesede je státní všeobecně vzdělávací škola, která poskytuje vzdělání na nejvyšší úrovni pro žáky od 5. do 12. třídy, ukončené maturitou. S naší partnerskou školou spolupracujeme více než dvacet let a snažíme se stále hledat nové možnosti zlepšení a rozšíření naší vzájemné spolupráce. Job-shadowing považujeme za vynikající příležitost těsnější formy spolupráce s efektem praktického využití. Naším cílem bylo především získat informace o jejich organizaci výchovně-vzdělávacího procesu, o vyučovacích metodách, využívání nových technologií ve výuce a ve školním životě, organizaci exkurzí a dalších mimoškolních aktivit a v neposlední řadě o přípravě a organizaci výměnných pobytů i jednoletých pobytů našich studentů na jejich škole.

Náš pobyt v GMHütte se uskutečnil ve dnech 16. – 20. 3. 2015. V pondělí 16. 3. jsme si v doprovodu našeho koordinátora prohlédly školní areál ( s důrazem na učebny a zařízení sloužící k výuce sledovaných předmětů), následoval pohovor se zástupcem ředitele  o řízení a provozu školy – seznámení se vzdělávacím programem a plánem školy (vyučované předměty na škole, zaměření na sledované předměty – němčina, cizí jazyky, dějepis, jejich časová dotace, doplňující formy výuky využívané na škole- např. plánované exkurze, partnerství apod.). Ve dnech 17. 3. – 19. 3. probíhala hospitační činnost v hodinách vybraných předmětů s následnými rozbory. 19. 3. odpoledne jsme se zúčastnily výuky německého jazyka pro české studenty, absolvující jednoroční výměnný pobyt na škole, a pro imigranty z různých zemí. V následném pohovoru s vyučujícím kolegou jsme se zaměřily na problematiku výuky našich českých studentů v průběhu pobytu na partnerské škole ( např. Artikel-gebrauch, Satzbau, idiomatische Wendungen, unregelmäßige Verben,…). V pátek 20. 3. jsme kromě hospitace navštívily právě probíhající jednotýdenní školní projekt s názvem MIG – Management Information Game, který škola pořádá pro studenty 11. třídy ve spolupráci s místním svazem podnikatelů (Industrieller Arbeitgeber -verband). Podobnou aktivitu bychom na našich středních školách mohly jenom doporučit. Mobilitu jsme ukončily v sobotu neformálním setkáním s kolegy, se kterými spolupracujeme na programu vzájemných studentských výměn.

Při hodnocení našeho hospitačního pobytu jsme se shodly na tom, že je vždy zajímavé vyrazit na zkušenou jinam a porovnat svou vlastní práci s prací zahraničních kolegů. Měly jsme příležitost seznámit se blíže školním vzdělávacím plánem partnerského gymnázia, dotacemi jednotlivých vyučovacích hodin, skladbou povinnýcha volitelných předmětů, organizací výuky apod. Jako vyučující cizích jazyků nás zaujal především fakt, že dotace vyučování cizích jazyků je o hodinu vyšší než u nás. Rovněž nás překvapila výuka v dvouhodinových blocích, dlouho jsme diskutovali o její vhodnosti, výhodách a nevýhodách. Další zajímavostí pro nás je, že škola vydává pro své nejmladší žáky příručky, zpracované svými učiteli, které jim mají ulehčit přechod na nový typ školy (např. Methoden lernen, Lerntipps ).  Partnerské gymnázium má také širší nabídku výměnných pobytů ( kromě naší školy ještě  gymnázium ve Francii a v Irsku). Organizace exkurzí a školních kurzů je podobná.

Za zmínku stojí určitě i rozdílné organizační zajištění – v každé třídě je zvláštní tabule na domácí úkoly, žáci se nepřezouvají a svršky si věší na věšáky před učebnami. O velkých přestávkách nesmí být ve třídách ( třídy jsou zamykány vyučujícími), tráví je na chodbách, v prostorné menze a na školním dvoře. Využívaná didaktická technika je srovnatelná s naší školou. Zajímavé bylo i zjištění, že německá škola umožňuje i první přípravu na budoucí povolání prostřednictvím praxí studentů desátého ročníku ve vybraných oborech a úzce spolupracuje s největším místním zaměstnavatelem- ocelárnou GMHütte.

Jsme přesvědčeny, že hospitační pobyt na partnerském gymnáziu splnil naše očekávání, prohloubil  více než dvacetileté přátelství obou škol a obohatil vzájemnou spolupráci na úrovni pedagogických pracovníků. Po stránce jazykové pak přispěl k osvěžení a zdokonalení našich aktivních jazykových dovedností. Celkově byl přínosem pro další rozvoj dobrých vzájemných česko-německých vztahů.

Mgr. Jitka Fišerová, Mgr. Šárka Škodová